Adatvédelmi tájékoztató

 1. Bevezetés

 Az alábbiakban Brátán Györgyné ev. Székhelye: 4235 Biri, Fő út 30. Nyilvántartási száma: 43256508, Adószáma: 67080793-1-35. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: www.icaredebrecen.hu A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Brátán Györgyné ev. (a továbbiakban: TÁRSASÁG) elkötelezett a 2016/679 számú (2016.04.27.) EK rendelet [általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR], valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (xInfotv.) szabályainak való megfelelés iránt, ezért a TÁRSASÁG a vele kapcsolatba kerülő ügyfelek adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi tájékoztatást adja, valamint az alábbi szabályokat, ideértve az érintettek jogainak körülírását is, jelen Szabályzatban kívánja összefoglalóan rögzíteni.

Ahol az Információs törvény jelen szabályzatnál, vagy a GDPR rendelkezéseinél nagyobb mértékű védelmet nyújt, ott az Információs törvény alkalmazandó. Ahol jelen Szabályzat az Információs törvény, illetőleg a GDPR rendelkezéseinél nagyobb mértékű védelmet, vagy további jogokat, jogorvoslatokat, avagy biztosítékokat nyújt az Érintettek számára, ott jelen Szabályzat tartalma az elsődlegesen irányadó.

 1. Adatkezelő adatai, adatkezelési tevékenység

Brátán Györgyné ev.

Székhelye: 4235 Biri, Fő út 30.

Nyilvántartási száma: 43256508

Adószáma: 67080793-1-35.

Elérhetőségei: (30) 967 6732

Adatkezelő cégjegyzékszáma és a nyilvántartó cégbíróság megnevezése:

Debreceni Törvényszéki Cégbíróság

4026 Debrecen, Arany János utca 30.

Központi telefonszám

+36 52 521 561

Levelezési cím

4001 Pf. 131.

Központi telefonszám

+36 52 526 710

E-mail cím

birosag@debrecenit.birosag.hu

Az Adatkezelő fő adatkezelési tevékenységei: ügyféladatok rögzítése, felhasználása, tárolása, rendszerezése és továbbítása.

 1. Fogalom meghatározások
 2. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 3. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 4. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 5. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 6. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 7. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 8. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 1. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatokkezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

 • Az adatkezelés során kezelt személyes adatok köre, fajtái, forrása és jogalapja

1. Az adatkezelés köre, fajtája: ügyféladatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása

2. Az adatkezelés forrása: az érintettek (ügyfelek, üzletfelek, valamint ezek képviselői, megbízottjai, továbbá a TÁRSASÁG üzlethelyiségeibe és üzemi területekre belépő személyek; jelen Szabályzatban együttesen: Érintettek) szerződés előkészítése, ajánlatkérés, illetőleg szerződés teljesítésével, szavatossági igények teljesítésével, továbbá annak teljesíthetősége érdekében általuk kért lépésekkel összefüggő magatartásokra vonatkozó személyes adatok gyűjtése, rögzítése, tárolása megfelelő információnyújtás (tájékoztatás) mellett, közvetlenül az érintett személyek általi adatszolgáltatás útján, a velük folytatott közvetlen interakciókból származik, illetőleg valósul meg.

3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. Ha Ön felveszi velünk a kapcsolatot, hozzájárul, hogy a kapcsolatfelvétel során hozzánk került személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) a jelen szabályzatnak megfelelően kezeljük.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Szerződés teljesítéséhez, illetőleg szerződéskötés előkészítéséhez szükséges az adatkezelés.

Ön köteles a személyes adatokat megadni, hogy kapcsolatba tudjon lépni velünk. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

 • Az adatkezelés célja:

Az arányosság, a tisztességes adatkezelés és a célhoz kötöttség elve alapján és az Érintettek személyiségi jogainak tiszteletben tartására is figyelemmel az Érintettek személyes adatainak kezelési céljai az alábbi folyamatok kezelése és ellenőrzése: Szerződéskezelési folyamatok, szerződés teljesítési folyamatok, termék szállítási- és szolgáltatásnyújtási folyamatok, támogatásnyújtási (ideértve szervizelési és szavatossági, jótállási igénykezelési) folyamatok, számlázási és szolgáltatáskezelési folyamatok,  kapcsolatkezelési folyamatok, technológiai folyamatok, minőség-ellenőrzés, minőség-biztosítási célok, marketing és üzletviteli, üzletfejlesztési célok. Továbbá a munkafolyamatok lebonyolítása, kapcsolattartás és ajánlatadás.

Tárhely-szolgáltató: a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Weboldal üzemeltetés: a weboldal üzemeltetése (fejlesztése, ellenőrzése, hibajavítások)

Könyvelési feladatok, számlázás: Az elektronikus számla kiállítása/könyvelési feladatok

Online marketing szolgáltatások: A weboldalon elérhető termékek népszerűsítése, reklámozása, a weboldal látogatottságának növelése.

Online fizetés: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).

Cookie-k (sütik) kezelése: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

Hírlevél, DM tevékenység: Név, e-mail cím szükséges az azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele érdekében. A feliratkozás időpontja és a feliratkozás kori IP cím tárolása szükséges a technikai művelet végrehajtása érdekében. Az adatkezelés célja a reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

Panaszkezelés során szükséges a vezeték-és keresztnév megadása az azonosítás, kapcsolattartás céljából. Az e-mail cím, a számlázási név és cím megadása az azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése érdekében szükséges.

 • Adatmennyiség és adatminőség

Az Adatkezelő az Érintetti adatok feldolgozását köteles azokra az adatokra korlátozni, amelyek az adott Célok eléréséhez indokoltan szükségesek. A TÁRSASÁG minden elvárható lépést megtesz az adott Üzleti cél eléréséhez nem szükséges Érintetti adatok indokolatlan tárolásának elkerülése, illetőleg törlése érdekében. Az Érintetti adatoknak az adott Célok szempontjából indokoltan szükséges mértékig pontosnak, hiánytalannak és lehetőség szerint naprakésznek kell lenniük.

 • Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hajtott végre a személyes adatok védelmében a GDPR és az Infotv. rendelkezéseire figyelemmel. Az intézkedések a következő területeket érintik:

 1. jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal megelőzése;
 2. jogosulatlan megváltoztatás lehetőségnek megelőzése;
 3. hálózatok közötti adatátvitel biztonságának biztosítása;
 4. törlés, vagy véletlen, illetőleg jogosulatlan adatmegsemmisítés lehetőségének megelőzése;
 5. az adatkezeléssel okozható kár, vagy esetleges veszteség lehetőségének minimalizálása.
 6. Az adatok tárolása az alapvető biztonsági előírások teljes biztosításával, papíralapon, illetőleg elektronikus archívumokban történik.
 1. Adatok megismerésére jogosultak:

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik.

 1. Adattovábbítás, adatok harmadik személyek részére történő átadása

Adattovábbítás elődlegesen csak a fent leírt Célokból, valamint jogszabályi előírás esetén, a szükséges mértékben teljesíthető (például hatóságok és egyéb szervezetek, pl. rendőrség, munkavédelmi hatóság, jogi képviselő) részére. Az Adatkezelő az Érintetti adatokat Harmadik személy részére kizárólag olyan mértékig adhat át, amennyire az a vonatkozó Célok elérése érdekében szükséges. Az adatfeldolgozó Harmadik személyek az Érintetti adatok feldolgozását csak az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján végezhetik. Az adatfeldolgozó Harmadik személlyel kötött szerződésnek tartalmaznia kell legalább az alábbi rendelkezéseket:

(i) az Adatfeldolgozó az Érintetti adatokat kizárólag az Adatkezelő utasításai szerint és az Adatkezelő által meghatározott célokból dolgozhatja fel;

(ii) az Adatfeldolgozó köteles a személyes adatokat titokban tartani;

(iii) az Adatfeldolgozó köteles megfelelő technikai, fizikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket foganatosítani a személyes adatok védelme érdekében;

(iv) az adatfeldolgozó Harmadik személy az Adatkezelő előzetes írásos beleegyezése nélkül nem engedélyezheti az Érintetti adatok alvállalkozók általi feldolgozását;

(v) az Adatkezelő jogosult az adatfeldolgozó Harmadik személy által hozott biztonsági intézkedéseket ellenőrizni és az adatfeldolgozó Harmadik személy köteles az Adatkezelő, illetve bármely illetékes állami hatóság számára a vonatkozó adatfeldolgozó létesítményeihez ellenőrzések és vizsgálatok céljából hozzáférést biztosítani;

(vi) az adatfeldolgozó Harmadik személy köteles az Adatkezelőt az Érintetti adatokat érintő bármely tényleges vagy feltételezett biztonsági szabálysértés (incidens) esetén haladéktalanul értesíteni;

(vii) az adatfeldolgozó Harmadik személy bármely biztonsági szabálysértés (incidens) esetén köteles a helyzet orvoslása érdekében a lehető legrövidebb időn belül megfelelő intézkedéseket hozni és az Adatkezelő számára a szabálysértéssel összefüggésben kért minden szükséges tájékoztatást és segítséget haladéktalanul megadni.

 • Adatfeldolgozó Harmadik személyek: olyan Harmadik személyek, akik az Érintetti adatokat kizárólag az Adatkezelő nevében és utasítására dolgozzák fel (pl. azok a Harmadik személyek, akik az Adatkezelő megbízásából az ügyfélnyilvántartó rendszer / vállalatirányítási rendszerek üzemeltetését, illetőleg karbantartását végzik; futárszolgálatok; szervizszolgálatok; termékgyártók, termék-importőrök, termék nagykereskedők; anyavállalatok minőség-ellenőrzés/biztosítás céljából)
 1. Munkalap kezelés/Szervizlap

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Munkalap kezelése

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név:

Székhely:

E-mail:

Telefon:

Az adatkezelés ténye, a kezelt személyes adatok köre: Keresztnév, Vezetéknév, E-mail, Telefonszám, Ország, Irányítószám, Város, Utca, Megye, Születési idő, Személyigazolvány szám, valamint a számlázási adatok.

Az érintettek köre: Munkafolyamatot megrendelő, vásárló, érdeklődő személyek.

Az adatkezelés célja: A munkafolyamatok lebonyolítása, kapcsolattartás és ajánlatadás.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A garancia idő végéig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. A jogalap az érintett kérésére történő kiszállítás teljesítéséhez szükséges.

Az érintett jogai:

Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

Egyéb információk: A munkalapfelvétel lebonyolítása a repairdesk rendszeren keresztül történik. A megrendeléskor megadott személyes adatok a repairdesk amerikai szervereire kerülnek továbbításra. Az így továbbított személyes adatokat a repairdesk.co Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

A Címzett által ellátott tevékenység: Online fizetés

Címzett megnevezése és elérhetősége: 

Név: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A.

Cím: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg

Web: www.paypal.com

Adatvédelmi Szabályzat: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-prev

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: számlázási adatok, név, e-mail cím

Az érintettek köre: A weboldalon paypal fizetést választó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése)

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. A jogalap az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges.

Egyéb információk: Az online vásárlások lebonyolítása a paypal rendszeren keresztül történik. A megrendeléskor megadott személyes adatok és bankkártya adatok a paypal amerikai szervereire kerülnek továbbításra. Az így továbbított személyes adatokat a paypal.com Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

Az érintett jogai: 

 Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

 • Tárhely-szolgáltató

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Rackhost Zrt.

https://www.rackhost.hu/

Ügyfélszolgálat: +36 1 445 1200

Technikai ügyelet: +36 1 445 1204

Email: info@rackhost.hu

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetveaz elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az érintett jogai: 

 Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

 • Weboldal üzemeltetés

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: weboldal üzemeltetés (ellenőrzés, technikai frissítés, biztonsági rendszerfejlesztés, egyéb fejlesztések, javítási feladatok)

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

FutureManagement

4024, Debrecen, Rákóczi utca 3 – 5.

+3630 454 81 64

hello@futuremanagement.hu

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre: A weboldal szolgáltatásait igénybevevő-, illetve a weboldalon regisztrált/megrendelést leadott valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A weboldal üzemeltetése (fejlesztése, ellenőrzése, hibajavítások)

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Szolgáltató és a weboldal-üzemeltető közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a weboldal-üzemeltető felé intézett törlési kérelméig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetveaz elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az érintett jogai: 

 Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

Könyvelési feladatok, számlázás

 • Könyvelési feladatok és számlázás

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, számlázási név, számlázási cím.

Az érintettek köre: A weboldalon megrendelést leadó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: Az elektronikus számla kiállítása/könyvelési feladatok

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az érintett jogai:

 Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

 • Online marketing szolgáltatások

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: online marketing

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

FutureManagement

4024, Debrecen, Rákóczi utca 3 – 5.

+3630 454 81 64

hello@futuremanagement.hu

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, látogatói adatok

Az érintettek köre: A weboldalt használó- és a hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A weboldalon elérhető termékek népszerűsítése, reklámozása, a weboldal látogatottságának növelése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Szolgáltató és az e pontban rögzített adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a jelen adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az érintett jogai:

Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik (Adattovábbítás esetei):

 • Cookie-k (sütik) kezelése

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie-k” melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa:

 1. Munkamenet sütik (session)

Adatkezelés jogalapja :

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Adatkezelés: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak.

Süti típusa:

 1. Állandó vagy mentett sütik

 Adatkezelés jogalapja            :

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése. Adatkezelés: az érintett törléséig

Süti típusa:

 1. Statisztikai sütik

Adatkezelés jogalapja :

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Adatkezelés: 1-2 hónap         

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbításvagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 • Google Adwords konverziókövetés használata

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

 1. A Google Analytics alkalmazása

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 • Facebook pixel

A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

 • Hírlevél, DM tevékenység

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhezszükséges személyes adatait kezelje.

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat: Név, e-mail cím.

Az adatkezelés célja: Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.

Személyes adat: A feliratkozás időpontja

Az adatkezelés célja: Technikai művelet végrehajtása.

Személyes adat: A feliratkozás kori IP cím

Az adatkezelés célja: Technikai művelet végrehajtása.

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 • Közösségi oldalak

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 • Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint

tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és

az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

Brátán Györgyné ev.

Székhelye: 4235 Biri, Fő út 30.

Nyilvántartási száma: 43256508

Adószáma: 67080793-1-35.

Elérhetőségei: (30) 967 6732

Email: info@icaredebrecen.hu

Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul.

köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

 • Panaszkezelés

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat: Vezeték-és keresztnév

Az adatkezelés célja: Azonosítás, kapcsolattartás.

Személyes adat: Számlázási név és cím

Az adatkezelés célja: Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

Személyes adat: E-mail cím

Az adatkezelés célja: Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

Az érintettek köre: A weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

Brátán Györgyné ev.

Székhelye: 4235 Biri, Fő út 30.

Nyilvántartási száma: 43256508

Adószáma: 67080793-1-35.

Elérhetőségei: (30) 967 6732

Email: info@icaredebrecen.hu

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adat szolgáltatása jogi kötelezettségenalapul. A szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése. Köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

 • Az érintettek jogai

A kezelt személyes adatai vonatkozásában az Érintetteket az alábbi jogok illetik meg:

 1. tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
 2. kifogást fogalmazhat meg személyes adatainak kezelésével kapcsolatban;
 3. kérheti személyes adatainak helyesbítését; és
 4. kérheti személyes adatainak törlését, korlátozását, vagy zárolását.

Az Érintett személy erre irányuló kérelmére az Adatkezelő a tájékoztatás iránti kérelemnek megfelelően, késedelem nélkül, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában és írásban ad tájékoztatást.

Kifogás esetén az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül köteles megvizsgálni a kifogás okát, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az adat kijavítása, zárolása, korlátozása, megjelölése és törlése esetén az Adatkezelő az érintett személyt köteles értesíteni (az értesítés mellőzhető, ha ez az érintett személy jogos érdekét nem sérti az adatkezelés céljára figyelemmel).

Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét elutasítja, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett személy hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás, korlátozás, vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Adatkezelő elutasíthatja az Érintett kérelmét abban az esetben is, amennyiben:

 1. a kérés nem felel meg a GDPR-ban írt követelményeknek,
 2. a kérés nem elég konkrét,
 3. az Érintett személyazonossága nem állapítható meg ésszerű eszközökkel, vagy
 4. a kérés egy korábbi – azonos, illetőleg hasonló célú/tartalmú –kérést követően irreálisan rövid időn belül – ésszerű indok nélkül, illetőleg hiányában – kerül benyújtásra, vagy egyéb okokból a joggal való visszaélésnek minősül. Amennyiben két kérés között 6 hónap vagy annál rövidebb idő telik el, az általában véve irreálisan rövid időnek minősül.

A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az érintett személyt a bírósági jogorvoslat lehetősége, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) előtti panasz tételének joga illeti meg. Ugyanakkor a bírósági, illetve hatósági út igénybevétele előtt célszerű az Adatkezelő közvetlen megkeresése. Az Adatkezelő elérhetőségeit a jelen Szabályzat I. pontja tartalmazza.

A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

Az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos érdekeivel szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…)

A tiltakozáshoz való jog

A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 • Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 • Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

 • Biztonsági és titoktartási követelmények

Az Adatkezelő kereskedelmi szempontból ésszerű technikai, fizikai és szervezeti intézkedéseket hoz az Érintetti adatokkal való visszaélés, azok véletlenszerű, törvénybe ütköző vagy jogosulatlan megsemmisítése, elvesztése, módosítása, közzététele vagy megszerzése, illetve az azokhoz való hozzáférés megelőzése érdekében.

Az Adatkezelő alkalmazottai a vonatkozó Célok eléréshez, illetve munkaköri kötelességeik ellátásához indokoltan szükséges mértékig férhetnek hozzá az Érintetti adatokhoz.

Az Adatkezelőnek a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező alkalmazottainak meg kell felelniük a munkaszerződésükből (ideértve a vonatkozó munkajogi és adatvédelmi jogszabályokból fakadó) titoktartási kötelezettségeiknek.

 • Jogi kérdések
 1. Helyi jogszabályok és illetékesség

Az Érintetti adatok Adatkezelő általi feldolgozására minden esetben a vonatkozó helyi törvény, illetőleg a GDPR rendelkezései tekintendő irányadónak. Az Érintetteket mindenkor megilletik a Magyarországon és az Európai Unióban biztosított jogok és jogorvoslati lehetőségek.

 • A Szabályzatra irányadó jog; a Szabályzat kiegészítő jellege

Jelen Szabályzatra és annak értelmezésére a magyar jog és a GDPR rendelkezései tekintendők irányadónak. Jelen Szabályzat csak abban az esetben alkalmazandó, ha kiegészítő védelmet nyújt az Érintetti adatok biztonságát illetően, így ahol az Infotv. jelen Szabályzatnál, vagy a GDPR rendelkezéseinél nagyobb mértékű védelmet nyújt, ott az Infotv. alkalmazandó. Ahol jelen Szabályzat az Infotv.-nél, illetőleg a GDPR rendelkezéseinél nagyobb mértékű védelmet, vagy további jogokat, jogorvoslatokat, avagy biztosítékokat nyújt az Érintettek számára, ott jelen Szabályzat tartalma az elsődlegesen irányadó.

 • Kizárólagos illetékesség a Szabályzat alapján

A jelen Szabályzat szerinti bármely kiegészítő joggal kapcsolatban bármely Érintett által benyújtott panasz vagy igény a TÁRSASÁGGAL szemben, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, vagy az illetékes bíróságnál terjeszthető elő. A panasz, vagy kereset csak abban az esetben fogadható be, ha az Alkalmazott betartotta a jelen Szabályzatban rögzített panasztételi eljárást.

 • Rendelkezésre álló jogorvoslatok, károk korlátozása, bizonyítás terhe károk esetén

Az Adatkezelő csak azokért a károkért vállal felelősséget, amelyek az Érintettnél közvetlenül jelen Szabályzat megsértéséből eredően merülnek fel. Amennyiben az Érintettek bizonyítani tudják, hogy kárt szenvedtek, és tényekkel tudják alátámasztani, hogy a kár valószínűsíthetően a jelen Szabályzat megsértéséből eredően merült fel, az Adatkezelőt terheli annak a bizonyítása, hogy az Érintettnél a jelen Szabályzat megsértéséből eredően bekövetkezett károk nem az Adatkezelőnek róhatók fel.

 • Az előírások be nem tartásának szankcionálása

Amennyiben az Adatkezelő alkalmazottai nem tartják be jelen Szabályzat rendelkezéseit, az fegyelmi intézkedésekhez vezethet és akár a munkaviszony felmondásával is járhat.

 • A Szabályzat módosítása

Jelen Szabályzat bármely módosításához az Adatkezelő mindenkori Felelős vezetőjének, valamint jogi, vagy adatvédelmi szakértő és amennyiben kinevezésre került az Adatvédelmi vezető előzetes véleményére/jóváhagyására van szükség.

Jelen Szabályzatban a „Felelős vezető” jelenti: a Társaságnak a mindenkori vezető tisztségviselőjét. Jelen Szabályzat az Érintettek beleegyezése nélkül is módosítható abban az esetben is, ha a változás az Érintettek számára biztosított valamely előnnyel függ össze. A változás a jóváhagyást és az Adatkezelő hirdetőtábláján, illetőleg internetes weboldalán történő közzétételt követően lép hatályba. Bármely Érintett jelen Szabályzattal kapcsolatos bármely kérelmét, panaszát vagy igényét a Szabályzatnak a kérelem, panasz vagy igény benyújtásakor hatályos verziója alapján kell elbírálni.

 • Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Debrecen 2019. 11. 11.